Witamy w Domkach Mocy Orzechówka

1.    Domki Mocy Orzechówka to obiekt składający się z 4 całorocznych drewnianych domków o powierzchni 46 m2 każdy (składających się z salonu, kuchni wraz wyposażeniem, łazienki oraz sypialni na antresoli) wraz z tarasami oraz 8000 m2 łąki do użytku gości wraz z parkingiem, zwany dalej Domki Mocy lub Wynajmujący.

2.    Zobowiązujemy się udostępnić naszym Gościom (Usługobiorcom) Domki Mocy w stanie technicznym i higieniczno-sanitarny bez zastrzeżeń. Wszelkie uwagi w tej sprawie prosimy bezzwłocznie zgłaszać bezpośrednio do nas.

3.    Rezerwację Domków Mocy można dokonać online na stronie internetowej www.domkimocy.pl, poprzez portale rezerwacyjne, telefonicznie pod numerem +48 668 447 209 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: marta@domkimocy.pl

4.    Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rezerwacją oraz obsługą klienta zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przez firmę Piotr Gniadzik z siedzibą w Warszawie (02-455) ul. Wyrzyska 28/2, NIP 7971543936.

5.    Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu.

6.    Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

a.    Usługa rezerwacji online zgodnie z zapisami Pkt. 3. Strona www.dommkimocy.pl korzysta z usługi systemu rezerwacyjnego hotres.pl.

b.    Usługa płatność za rezerwację online dokonywana za pośrednictwem bramki płatności TPay, zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem dostępnym na stronie https://tpay.com/dla-platnika

c.     Komunikacja elektroniczna w sprawach rezerwacji oraz innych związanych z obiektem poprzez skrzynkę mailową marta@domkimocy.pl

d.    Linki zewnętrzne – odnośniki do innych stron internetowych znajdujące się na stronie www.domkimocy.pl są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych stronach internetowych ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania

e.    Formularz kontaktowy – usługa kontaktu polegająca na wysyłaniu przez użytkownika wiadomości do Wynajmującego za pomocą formularza na stronie www.domkimocy.pl

f.      Pliki do pobrania – usługa polegająca na bezpłatnym udostępnieniu plików zawierających oferty handlowe, informacje na temat usług oraz treści promocyjne

g.    Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu elektronicznego biuletynu z informacjami i ofertami, za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, poprzez moduł mailingowy.

7.    Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

a.    Wynajmujący świadczy usługi na rzecz usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

b.    Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

c.    Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z udostępnionych usług w sposób zgodny z prawem oraz z poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy oraz osób trzecich.

d.    Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od:

– Nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług droga elektroniczną,

– Dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

e.    Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Wynajmującego z jakichkolwiek kosztów bądź odpowiedzialności związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez systemy informatyczne Usługodawcy z naruszeniem Pkt. 7 d) powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.

f.      Wynajmujący ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Wynajmujący nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesytu informacji.

g.    Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

h.      Wszelkie prawa do treści zawartych na stronie www.domkimocy.pl, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Wynajmującego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

i.  Usługobiorcy przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na stronie www.domkimocy.pl oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

j.    Żaden fragment publikacji prezentowany na stronie www.domkimocy.pl nie może być powielany lub rozpowszechniany w celach komercyjnych w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej zgody Wynajmującego.

k.    Wynajmujący zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:

– Informacje te są powszechnie znane lub publicznie dostępne, o ile nie zostały upublicznione z naruszeniem prawa,

– Ujawnienie tych informacji jest wymagane przez przepisy prawa

– Usługobiorca wydał zgodę na ujawnienie tych informacji.

8.    Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony www.domkimocy.pl:

a.    Komputer, laptop, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową.

b.    Systemy operacyjne Windows, IOS, MacOS i Android (wersje aktualne).

c.     Dostęp do poczty elektronicznej.

 9.    Usługobiorca zawiera z Wynajmującym umowę poprzez dokonanie rezerwacji zgodnie z zapisami opisanymi w niniejszym Regulaminu.

10.  Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po zaksięgowaniu na koncie bankowym Wynajmującego odpowiedniej kwoty zadatku na poczet ceny zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem na stronie www.domkimocy.pl/cennik/. Pozostała kwota ceny jest płatne najpóźniej do dnia przyjazdu. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. 

11. Zasady zwrotów zadatku w przypadku anulowania Rezerwacji zostały określone na stronie www.domkimocy.pl/cennik/:

a.    Odwołanie rezerwacji jest bezpłatne w przypadku odwołania do 14 dni przed przyjazdem (w tym przypadku Wynajmujący zwróci Klientowi wcześniej wpłaconą przez Klienta kwotę zadatku ale nie więcej niż 100 % wartości rezerwacji)

b.    Koszt odwołania rezerwacji wyniesie 50% kwoty rezerwacji w przypadku odwołania do 7 dni przed przyjazdem (w tym przypadku Wynajmujący zwróci Klientowi wcześniej wpłaconą przez Klienta kwotę zadatku ale nie więcej niż 50 % wartości rezerwacji)

c.     Koszt odwołania rezerwacji wyniesie 100% kwoty rezerwacji w przypadku odwołania w terminie krótszym niż 7 dni przed przyjazdem (w tym przypadku Wynajmujący zatrzyma wcześniej wpłaconą przez Klienta kwotę zadatku w wysokości 100 % kwoty rezerwacji)

12. Usługobiorca ma prawo do anulowanie rezerwacji zgodnie z zasadami opisanymi na stronie www.domkimmocy.pl/cennik/.

13. Za świadczone usługi wystawiamy faktury VAT. Chęć otrzymania faktury VAT prosimy zgłaszać przy dokonywaniu rezerwacji.

14. Czas pobytu w Domkach Mocy rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu a kończy o 11:00 w dniu wyjazdu. Kwestie wcześniejszej pory przyjazdu i późniejszej godziny wyjazdu ustalane są indywidualnie i wymagają zgody Wynajmującego. 

15. Istnieje możliwość przyjazdu z własnymi zwierzętami domowymi. Należy nas o tym wcześniej poinformować, w celu ustalenia zasady przebywania zwierząt na terenie obiektu.

16. Goście odpowiadają w pełni za szkody lub kradzieże w Domkach Mocy. W przypadku powstania szkody z winy Gości, Goście zobowiązani są do pokrycia szkody w pełnej wysokości. Wynajmujący ma prawo zażądać od Gości uiszczenia depozytu zwrotnego, który w przypadku dokonania szkody z winy Gości zostanie zatrzymać, w wysokości równowartości kosztów związanych z jej usunięciem.

17. Przed zameldowaniem w domku Goście zobowiązani są do okazania co najmniej jednego dokumentu umożliwiającego weryfikację tożsamości.

18. Na początku i na końcu pobytu dokonujemy wspólnej inwentaryzacji wyposażenia i sprawdzenia stanu pomieszczeń przeznaczonych do wyłącznego używania Gości. Goście ponoszą wszelkie koszty wynikające ze zniszczeń powstałych w trakcie pobytu lub braku wyposażenia w udostępnionym na wyłączność pomieszczeniu.

19. Na terenie Domków Mocy, a także we wszystkich obiektach, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz zażywania jakichkolwiek środków odurzających.. Nieprzestrzeganie tego punktu będzie skutkować naliczeniem kary w wysokości 500 zł..

20. Jeżeli liczba Gości przebywających w wynajętym domku jest wyższa niż zadeklarowana przez Gościa podczas kupowania usługi pobytu, możemy odmówić przyjęcia osób dodatkowych, odstąpić od umowy z winy Gościa lub pobrać dodatkową opłatę w kwocie 200 zł/dobę za każdą dodatkowa osobę.

21. Goście zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu, zachowania porządku i użytkowania wszystkich pomieszczeń, sprzętów i rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem.

22. Goście parkują samochody w miejscach do tego wyznaczonych, w sposób nieutrudniający zaparkowanie bądź wyjazd z parkingu innym Gościom. Goście przyjmują do wiadomości, że parking nie jest strzeżony i Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na parkingu wyrządzone przez osoby trzecie i działanie sił wyższych.

23. Korzystanie z atrakcji dostępnych na terenie Domków Mocy takich jak m.in.: miejsce na ognisko, ławeczki wypoczynkowe, leżaki, tarasy, rowery – odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania oraz na wyłączną odpowiedzialność osób korzystających. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie nam wszelkich problemów z tym związanych, w tym między innymi w przypadku wątpliwości co do sposobu korzystania, poprawności działania lub awarii.

24. Dzieci i osoby nieletnie mogą przebywać na terenie Domków Mocy oraz korzystać z dostępnych atrakcji tylko pod stałą opieką swoich opiekunów prawnych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Obowiązkiem opiekuna jest zapoznanie osoby, nad którą sprawuje opiekę, z zasadami korzystania z dostępnych atrakcji.

25. Domki Mocy objęte jest stałym monitoringiem kamer wewnętrznych.

26. W Domkach Mocy dostępny jest bezprzewodowy Internet, przeznaczony  do celów prywatnych, a korzystanie z niego powinno odbywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, normami i obowiązujący prawem. Mogą wystąpić zakłócenia w dostępności do sieci, np. przy złej pogodzie.

27. Korzystanie w domkach z urządzeń elektrycznych innych niż stanowiące wyposażenie wymaga zgody Wynajmującego. Nie dotyczy urządzeń standardowych, jak ładowarki do telefonów, laptopów itp., 

28. Goście zobowiązani są do zamykania w domkach okien a także do zamykania drzwi na klucz przy każdorazowym opuszczaniu każdego domku. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domkach.

29. Od godziny 22:00 do 08:00 obowiązuje cisza nocna. Prosimy o jej niezakłócanie i uszanowanie faktu, że inni Goście też przyjechali odpocząć. Cisza nocna oznacza między innymi nie odtwarzanie muzyki na zewnątrz, powstrzymanie się od śpiewania i innego głośnego zachowania. 

30. W uzasadnionych przypadkach (bezpieczeństwo, zagrożenie zdrowia i życia) zastrzegamy sobie prawo wejścia do domku podczas nieobecności Gości.

31. Palenie ogniska oraz grillowanie może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

32. Prowadzimy segregację odpadów. Pięć dużych koszy ustawionych zostało w altanie śmietnikowej przy parkingu. Kosz czarny przeznaczony jest na wszystkie odpady, które nie mogą być posegregowane, kosz żółty na plastik, niebieski na papier, a zielony na szkło. Odpady organiczne prosimy wyrzucać do osobnego kosza (niski, czarny). 

33. Informacje na stronie www.domkimocy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu postępowania cywilnego. Dane mają charakter wyłącznie informacyjny i są jedynie propozycją zawarcia umowy. W przypadkach nieunormowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu prawa cywilnego, a ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Domki Mocy Orzechówka.

34. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, wprowadzone dane do systemu zarządzania obiektem noclegowym będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zakupionej usługi.

35. Reklamacje można składać telefonicznie pod numerem +48 668 447 209 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: marta@domkimocy.pl. Dołożymy wszelkich starań aby rozpatrzeć każdą reklamację w terminie 7 dni od jej wpłynięcia. O wyniku rozpatrzonej reklamacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną lub mailową.

36. Deklarujemy swoją pomoc w zaplanowaniu, uatrakcyjnieniu pobytu naszych Gości. Jeżeli pojawią się jakieś inne problemy, sprawy również prosimy o kontakt  telefoniczny (Marta – 668 447 209), postaramy się pomóc.

 

Życzymy udanego wypoczynku!